برنامه پیشنهادی آموزشی سال 1399 شركت كشت و صنعت دشت خرم دره
ردیف عنوان دوره نوع دوره حوزه برگزاری مخاطبین شیوه اجرا مدرس مدت زمان (ساعت) تعداد شرکت کنندگان نفرساعت آموزشی مکان برگزاری هدف از اجرای دوره محتوای دوره هزینه دوره (ریال)
عمومی تخصصی ستاد نام شرکت دوره سمینار کارگاه
1 پرورش گوساله و تلیسه   *   کشت و صنعت خرمدره کارشناس و دامپزشک *     آقای دکتر محجوبی 8 13 104 کشت و صنعت خرمدره بازآموزی و افزایش دانش فنی پرورش گوساله و تلیسه  
2 مبانی جیره نویسی   *   کشت و صنعت خرمدره کارشناس و دامپزشک     * آقای دکتر محجوبی 8 13 104 کشت و صنعت خرمدره بازآموزی و افزایش دانش فنی جیره نویسی دامها  
3 آموزش فحلیابی و فنون تلقیح   *   کشت و صنعت خرمدره تکنسین ها و کارگران *     آقای دکتر رستمی 4 12 48 کشت و صنعت خرمدره بازآموزی و افزایش دانش فنی فحلیابی و فنون تلقیح  
4 تفسیر نتایج آنالیز بالک تانک   *   کشت و صنعت خرمدره کارشناس و دامپزشک *     آقای دکتر ظفری 8 13 104 کشت و صنعت خرمدره بازآموزی و افزایش دانش فنی آشنایی با مفاهیم بالک تانک  
5 اصول شیردوشی و کیفیت شیر   *   کشت و صنعت خرمدره کارگران شیردوش *     آقای دکتر رستمی 4 48 192 کشت و صنعت خرمدره بازآموزی و افزایش دانش فنی نحوه صحیح دوشش و کیفیت شیر  
6 مدیریت تولیدمثل   *   کشت و صنعت خرمدره کارشناس و دامپزشک *     آقای دکتر رستمی 8 13 104 کشت و صنعت خرمدره بازآموزی و افزایش دانش فنی مدیریت تولید مثل  
7 مدیریت دوره انتقال   *   کشت و صنعت خرمدره کارشناس و دامپزشک *     آقای دکتر امانلو 8 13 104 کشت و صنعت خرمدره بازآموزی و افزایش دانش فنی مدیریت دوره انتقال  
8 آموزش سم چینی   *   کشت و صنعت خرمدره کارشناس ودامپزشک، تکنسین ها و کارگران     * آقای دکتر محمدنیا 8 17 136 کشت و صنعت خرمدره بازآموزی و افزایش دانش فنی سم چینی و درمان لنگش  
9 آموزش زایش و سخت زایی دام   *   کشت و صنعت خرمدره تکنسین ها و کارگران *     آقای دکتر لطف اله زاده 8 8 64 کشت و صنعت خرمدره بازآموزی و افزایش دانش فنی زایش دام و سخت زایی  
10 مدیریت مصرف انرژی در واحدهای دامپروری   * * - مدیران و کارشناسان *     بنا به تشخیص هلدینگ 8   0 آموزش بنیاد افزایش دانش مربوطه  استانداردها و روشهای کاهش مصرف انرژی در واحدها  
11 مهارت های فردی(مدیریت زمان و خلاقیت) *   * - مدیران و کارشناسان *     بنا به تشخیص هلدینگ 8   0 آموزش بنیاد افزایش دانش مربوطه مهارت های فردی(مدیریت زمان و خلاقیت)  
12 مدیریت منابع انسانی جهت مدیران غیر منابع انسانی *   * - مدیران و کارشناسان *     بنا به تشخیص هلدینگ 8   0 آموزش بنیاد افزایش دانش مربوطه مدیریت منابع انسانی  
13 مهارتهای ارتباطی و رفتار سازمانی *   * - مدیران و کارشناسان *     بنا به تشخیص هلدینگ 8   0 آموزش بنیاد افزایش دانش مربوطه مهارتهای ارتباطی و رفتار سازمانی  
14 تهیه صورتهای مالی اساسی   *   کشت و صنعت خرمدره کارشناسان     *   24 6 144 کشت و صنعت خرمدره افزایش دانش مربوطه مطالب مربوط به عنوان دوره  
15 تهیه صورت جریان وجوه نقد   *   کشت و صنعت خرمدره کارشناسان     *   16 6 96 کشت و صنعت خرمدره افزایش دانش مربوطه مطالب مربوط به عنوان دوره  
16 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی   *   کشت و صنعت خرمدره کارشناسان     *   16 6 96 کشت و صنعت خرمدره افزایش دانش مربوطه مطالب مربوط به عنوان دوره  
17 دوره حسابرسی داخلی خبره   *   کشت و صنعت خرمدره کارشناسان     *   16 6 96 کشت و صنعت خرمدره افزایش دانش مربوطه مطالب مربوط به عنوان دوره  
18 قیمت تمام شده   *   کشت و صنعت خرمدره کارشناسان     *   16 6 96 کشت و صنعت خرمدره افزایش دانش مربوطه مطالب مربوط به عنوان دوره  
19 سرپرستی و مدیریت حرفه ای در حوزه مالی   *   کشت و صنعت خرمدره کارشناسان     *   8 6 48 کشت و صنعت خرمدره افزایش دانش مربوطه مطالب مربوط به عنوان دوره  
20 اکسل پیشرفته در حسابداری *     کشت و صنعت خرمدره کارشناسان     *   8 6 48 کشت و صنعت خرمدره افزایش دانش مربوطه مطالب مربوط به عنوان دوره  
21 حسابداری مالیاتی   *   کشت و صنعت خرمدره کارشناسان     *   8 6 48 کشت و صنعت خرمدره افزایش دانش مربوطه مطالب مربوط به عنوان دوره  
22 تغذیه مزارع یونجه و ذرت علوفه ای   *   کشت و صنعت خرمدره کارشناسان *     دکتر ترابی     0 کشت و صنعت خرمدره افزایش دانش مربوطه مطالب مربوط به عنوان دوره  
23 کشت گیاهان علوفه ای با نیاز آبی پایین    *   کشت و صنعت خرمدره کارشناسان *     دکتر ترابی     0 کشت و صنعت خرمدره افزایش دانش مربوطه مطالب مربوط به عنوان دوره  
24 پیوند نهال گردو   *   کشت و صنعت خرمدره کارشناسان و باغبانان *     دکتر سلیمانی     0 کشت و صنعت خرمدره افزایش دانش مربوطه مطالب مربوط به عنوان دوره  
25 آشنایی به بیماری و آفات گردو   *   کشت و صنعت خرمدره کارشناسان *     مهندس حسان     0 کشت و صنعت خرمدره افزایش دانش مربوطه مطالب مربوط به عنوان دوره  
26 آشنایی به بیماری و آفات بادام   *   کشت و صنعت خرمدره کارشناسان *     مهندس حسان     0 کشت و صنعت خرمدره افزایش دانش مربوطه مطالب مربوط به عنوان دوره  
27 آشنایی به بیماری و آفات گلابی   *   کشت و صنعت خرمدره کارشناسان *     دکتر بصیرت     0 کشت و صنعت خرمدره افزایش دانش مربوطه مطالب مربوط به عنوان دوره  
28 مدیریت تغذیه در باغات متراکم   *   کشت و صنعت خرمدره کارشناسان *           0 کشت و صنعت خرمدره افزایش دانش مربوطه مطالب مربوط به عنوان دوره  
29 آموزش برنامه اکسل *     کشت و صنعت خرمدره کارشناسان *           0 کشت و صنعت خرمدره افزایش دانش مربوطه مطالب مربوط به عنوان دوره  
30 آموزش رانندگی با تراکتور *     کشت و صنعت خرمدره کارشناسان *           0 کشت و صنعت خرمدره افزایش دانش مربوطه    
31 بازدید از نمایشگاه شیراز *     - کارشناسان             0   افزایش دانش مربوطه    
32 حضور در کنگره علوم باغبانی *     - کارشناسان             0   افزایش دانش مربوطه    
33 بازدید از نمایشگاه ارومیه *     - کارشناسان                 افزایش دانش مربوطه    
34 کنترل پروژه   * * - کلیه کارشناسان و مدیران میانی *       16   0 ساختمان آموزش بنیاد ارتقاء سطح دانش مطالب مربوط به عنوان دوره  
35 آیین نگارش و نامه نگاری اداری *     کشت و صنعت خرمدره کلیه کارشناسان و مدیران میانی *       8   0   ارتقاء سطح دانش مطالب مربوط به عنوان دوره  
36 مهارت های ارتباطی *     کشت و صنعت خرمدره کلیه کارشناسان و مدیران میانی *       16   0   ارتقاء سطح دانش مطالب مربوط به عنوان دوره  
37 رفتار سازمانی *     کشت و صنعت خرمدره کلیه کارشناسان و مدیران میانی *       16   0   ارتقاء سطح دانش مطالب مربوط به عنوان دوره  
38 بیماری ایدز - وبا *     کشت و صنعت خرمدره کارگران - کارشناسان *     میثم محرابی 1 25 25 واحد دامپروری - دفتر اداری ارتقاء سطح آگاهی پرسنل مطالب مربوط به عنوان دوره  
39 دخانیات *     کشت و صنعت خرمدره کارگران - کارشناسان *     میثم محرابی 1 25 25   ارتقاء سطح آگاهی پرسنل مطالب مربوط به عنوان دوره  
40 آشنایی با انواع پسماند ها   *   کشت و صنعت خرمدره کارگران *     میثم محرابی 1 30 30   ارتقاء سطح آگاهی پرسنل مطالب مربوط به عنوان دوره  
41 اثرات سروصدا برانسان و راههای حفاظت در برابر آن چیست ؟   *   کشت و صنعت خرمدره کارگران *     میثم محرابی 1 30 30   ارتقاء سطح آگاهی پرسنل مطالب مربوط به عنوان دوره  
42 مخاطرات گردوغبار و بیماریهای ناشی از آن چیست ؟   *   کشت و صنعت خرمدره کارگران *     میثم محرابی 1 25 25   ارتقاء سطح آگاهی پرسنل مطالب مربوط به عنوان دوره  
43 آشنایی با مخاطرات کاهش روشنایی محیط کار    *   کشت و صنعت خرمدره کارگران *     میثم محرابی 1 20 20   ارتقاء سطح آگاهی پرسنل مطالب مربوط به عنوان دوره  
44 منظور از پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان چیست ؟   *   کشت و صنعت خرمدره کارگران *     میثم محرابی 1 12 12   ارتقاء سطح آگاهی پرسنل مطالب مربوط به عنوان دوره  
45 ارگونمی چیست؟   *   کشت و صنعت خرمدره کارگران *     میثم محرابی 1 30 30   ارتقاء سطح آگاهی پرسنل مطالب مربوط به عنوان دوره  
46 آشنایی با عوامل بیولوژیک    *   کشت و صنعت خرمدره کارگران *     میثم محرابی 1 40 40   ارتقاء سطح آگاهی پرسنل مطالب مربوط به عنوان دوره  
47 ایمنی عمومی وحوادث شیمیایی ناشی از کار چیست ؟ *     کشت و صنعت خرمدره کارگران *     میثم محرابی 1 15 15   ارتقاء سطح آگاهی پرسنل مطالب مربوط به عنوان دوره  
48 بهداشت کشاورزی   *   کشت و صنعت خرمدره کارگران *     میثم محرابی 1 35 35   ارتقاء سطح آگاهی پرسنل مطالب مربوط به عنوان دوره  
49 آشنایی با انواع حریق و روشهای اطفاء آن  *     کشت و صنعت خرمدره کارگران- کارشناسان *     میثم محرابی 1 24 24   ارتقاء سطح آگاهی پرسنل مطالب مربوط به عنوان دوره  

 

برنامه پیشنهادی آموزشی سال 1399 شركت كشت و صنعت دشت خرم دره
ردیف عنوان دوره نوع دوره حوزه برگزاری شیوه اجرا مدت زمان (ساعت) تعداد شرکت کنندگان نفرساعت آموزشی
عمومی تخصصی ستاد نام شرکت دوره سمینار کارگاه
1 پرورش گوساله و تلیسه   *   کشت و صنعت خرمدره *     8 13 104
2 مبانی جیره نویسی   *   کشت و صنعت خرمدره     * 8 13 104
3 آموزش فحلیابی و فنون تلقیح   *   کشت و صنعت خرمدره *     4 12 48
4 تفسیر نتایج آنالیز بالک تانک   *   کشت و صنعت خرمدره *     8 13 104
5 اصول شیردوشی و کیفیت شیر   *   کشت و صنعت خرمدره *     4 48 192
6 مدیریت تولیدمثل   *   کشت و صنعت خرمدره *     8 13 104
7 مدیریت دوره انتقال   *   کشت و صنعت خرمدره *     8 13 104
8 آموزش سم چینی   *   کشت و صنعت خرمدره     * 8 17 136
9 آموزش زایش و سخت زایی دام   *   کشت و صنعت خرمدره *     8 8 64
10 مدیریت مصرف انرژی در واحدهای دامپروری   * * - *     8   0
11 مهارت های فردی(مدیریت زمان و خلاقیت) *   * - *     8   0
12 مدیریت منابع انسانی جهت مدیران غیر منابع انسانی *   * - *     8   0
13 مهارتهای ارتباطی و رفتار سازمانی *   * - *     8   0
14 تهیه صورتهای مالی اساسی   *   کشت و صنعت خرمدره     * 24 6 144
15 تهیه صورت جریان وجوه نقد   *   کشت و صنعت خرمدره     * 16 6 96
16 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی   *   کشت و صنعت خرمدره     * 16 6 96
17 دوره حسابرسی داخلی خبره   *   کشت و صنعت خرمدره     * 16 6 96
18 قیمت تمام شده   *   کشت و صنعت خرمدره     * 16 6 96
19 سرپرستی و مدیریت حرفه ای در حوزه مالی   *   کشت و صنعت خرمدره     * 8 6 48
20 اکسل پیشرفته در حسابداری *     کشت و صنعت خرمدره     * 8 6 48
21 حسابداری مالیاتی   *   کشت و صنعت خرمدره     * 8 6 48
22 تغذیه مزارع یونجه و ذرت علوفه ای   *   کشت و صنعت خرمدره *         0
23 کشت گیاهان علوفه ای با نیاز آبی پایین    *   کشت و صنعت خرمدره *         0
24 پیوند نهال گردو   *   کشت و صنعت خرمدره *         0
25 آشنایی به بیماری و آفات گردو   *   کشت و صنعت خرمدره *         0
26 آشنایی به بیماری و آفات بادام   *   کشت و صنعت خرمدره *         0
27 آشنایی به بیماری و آفات گلابی   *   کشت و صنعت خرمدره *         0
28 مدیریت تغذیه در باغات متراکم   *   کشت و صنعت خرمدره *         0
29 آموزش برنامه اکسل *     کشت و صنعت خرمدره *         0
30 آموزش رانندگی با تراکتور *     کشت و صنعت خرمدره *         0
31 بازدید از نمایشگاه شیراز *     -           0
32 حضور در کنگره علوم باغبانی *     -           0
33 بازدید از نمایشگاه ارومیه *     -            
34 کنترل پروژه   * * - *     16   0
35 آیین نگارش و نامه نگاری اداری *     کشت و صنعت خرمدره *     8   0
36 مهارت های ارتباطی *     کشت و صنعت خرمدره *     16   0
37 رفتار سازمانی *     کشت و صنعت خرمدره *     16   0
38 بیماری ایدز - وبا *     کشت و صنعت خرمدره *     1 25 25
39 دخانیات *     کشت و صنعت خرمدره *     1 25 25
40 آشنایی با انواع پسماند ها   *   کشت و صنعت خرمدره *     1 30 30
41 اثرات سروصدا برانسان و راههای حفاظت در برابر آن چیست ؟   *   کشت و صنعت خرمدره *     1 30 30
42 مخاطرات گردوغبار و بیماریهای ناشی از آن چیست ؟   *   کشت و صنعت خرمدره *     1 25 25
43 آشنایی با مخاطرات کاهش روشنایی محیط کار    *   کشت و صنعت خرمدره *     1 20 20
44 منظور از پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان چیست ؟   *   کشت و صنعت خرمدره *     1 12 12
45 ارگونمی چیست؟   *   کشت و صنعت خرمدره *     1 30 30
46 آشنایی با عوامل بیولوژیک    *   کشت و صنعت خرمدره *     1 40 40
47 ایمنی عمومی وحوادث شیمیایی ناشی از کار چیست ؟ *     کشت و صنعت خرمدره *     1 15 15
48 بهداشت کشاورزی   *   کشت و صنعت خرمدره *     1 35 35
49 آشنایی با انواع حریق و روشهای اطفاء آن  *     کشت و صنعت خرمدره *     1 24 24