نام و نام خانودگیسمتبه نمایندگی از شخص/ حقوقینوع مسئولیتتاریخ آغاز سمت
علی مزرعتیرئیسبنیاد مستضعفان
انقلاب اسلامی
عضو هیئت مدیره95/11/04
نام و نام خانودگیسمتبه نمایندگی از شخص/ حقوقینوع مسئولیتتاریخ آغاز سمت
علی رضائی رودباری نائب رئیسشرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارسمدیر عامل96/04/04
نام و نام خانودگیسمتبه نمایندگی از شخص/ حقوقینوع مسئولیتتاریخ آغاز سمت
مهدی یوسفیموظفشرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیانمدیرمالی97/08/09
نام و نام خانودگیسمتبه نمایندگی از شخص/ حقوقینوع مسئولیتتاریخ آغاز سمت
محمد ادبغیرموظفشرکت ره نگار خاورمیانه پارس
عضو هیئت مدیره98/04/18
نام و نام خانودگیسمتبه نمایندگی از شخص/ حقوقینوع مسئولیتتاریخ آغاز سمت
خانم کاظمیعضو غیر موظفشرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سیناعضو هیات مدیره99/3/12

This post is also available in: English