روند راندمان تولید محصول گندم در بازه 9 سال(تن در هکتار)

شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

  • تن در هکتار

روند راندمان تولید محصول کلزا در بازه 9 سال(تن)

شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

  • تن

روند راندمان تولید محصول جو در بازه 9 سال(تن در هکتار)

شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

  • تن در هکتار

روند تولید محصول یونجه در بازه 9 سال (تن)

شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

  • تن

روند تولید محصول ذرت علوفه ای در بازه 9 سال(تن)

شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

  • تن