رکورد تولید شیر در بازه 8 ساله

شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

  • کیلوگرم

روند تولید شیر واحد گاودار در بازه 9 ساله

شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

  • تن

روند تعداد دام مولد شرکت در 8 سال آخر(راس)

شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

  • راس