شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

سمت: رئیس

نام و نام خانوادگی : علی زراعتی

نوع مسئولیت: عضو هیئت مدیره

به نمایندگی از:بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

تاریخ آغاز سمت: 95/11/04

شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

سمت: موظف

نام و نام خانوادگی : محمد جواد زائری امیرانی

نوع مسئولیت: مدیرمالی

به نمایندگی از:شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

تاریخ آغاز سمت: 1400/10/05

شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

سمت: نائب رئیس

نام و نام خانوادگی : دکتر علی رضائی رودباری

نوع مسئولیت: مدیر عامل

به نمایندگی از:شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

مدرک تحصیلی: دکترای فیزیولوژی دام

تاریخ آغاز سمت: 96/04/04

شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

سمت: عضو غیر موظف

نام و نام خانوادگی : دکتر عبداله رضاقلی وند لاهرود

نوع مسئولیت: عضو هیات مدیره

به نمایندگی از:شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی علوم دامی

تاریخ آغاز سمت: 1400/12/28

شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

سمت: غیرموظف

نام و نام خانوادگی : مهندس محمد ادب

نوع مسئولیت: عضو هیئت مدیره

به نمایندگی از:شرکت ره نگار خاورمیانه پارس

مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم دامی

تاریخ آغاز سمت: 98/04/18