سهام شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه
شركت مجتمع كشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي عادی سالیانه اين شركت كه رأس ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 1402/04/07 در محل
دفتر مركزي شركت به آدرس: استان زنجان، شهرستان خرم دره، انتهاي شهرك قدس، بالاتر از كمربندي برگزار مي شود، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
1ـ استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني
2ـ بررسي و تصويب صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 1401/12/29
3ـ انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني
4ـ انتخاب روزنامه كثيرالانتشار
5ـ تصميم گيري درخصوص تقسيم سود پيشنهادي هيئت مديره و پاداش اعضاي
هيئت مديره
6ـ تعيين حق حضور اعضاي غيرموظف هيئت مديره
7ـ ساير موارد در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه
ســـهامداراني كه مايل به شركت در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه به صورت
حضوري هســـتند، مي توانند برگه ورود به جلســـه را در همان روز با ارائه كارت
شناسايي معتبر براي اشخاص حقيقي و معرفي نامه براي اشخاص حقوقي دريافت
نمايند. همچنين آن دسته از سهامداران محترم كه امكان حضور در جلسه مجمع را
ندارند، مي توانند مجمع مذكور را به صورت آنلاين از طريق لينك موجود در سايت
شركت مشاهده نمايند.