صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال 1397

شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال 1398

شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال 1399

This post is also available in: English