مدیران سابق شرکت کشت و صنعت خرمدره

جناب آقای غلامحسین لسانی

از سال 1368تا 1369

جناب آقای فریدون ارجمند

از سال 1369 تا 1371

جناب آقای محمد رضا اسلامی

از سال 1372 تا 1378

جناب آقای غلامرضا کیانی

از سال 1378 تا 1382

جناب آقای مهندس عظیم رجایی

از سال 1382 تا 1390

جناب آقای عبدالرضا وقاری

از سال 1390 تا 1392

جناب آقای مهندس ناصر قاسمی

از سال 1392 تا 1394

جناب آقای مهندس عبدالرزاق اله مرادی

از سال 1394 تا 1396

جناب آقای دکتر علی رضائی رودباری

از سال 1396 تاکنون