نام و نام خانودگیسمتبه نمایندگی از شخص/ حقوقینوع مسئولیتتاریخ آغاز سمتمدرک تحصیلی
علی مزرعتیرئیسبنیاد مستضعفان
انقلاب اسلامی
عضو هیئت مدیره95/11/04فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
نام و نام خانودگیسمتبه نمایندگی از شخص/ حقوقینوع مسئولیتتاریخ آغاز سمتمدرک تحصیلی
علی رضائی رودباری نائب رئیسشرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارسمدیر عامل96/04/04دکترای فیزیولوژی دام
نام و نام خانودگیسمتبه نمایندگی از شخص/ حقوقینوع مسئولیتتاریخ آغاز سمتمدرک تحصیلی
مهدی یوسفیموظفشرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیانمدیرمالی97/08/09کارشناسی حسابداری
نام و نام خانودگیسمتبه نمایندگی از شخص/ حقوقینوع مسئولیتتاریخ آغاز سمتمدرک تحصیلی
محمد ادبغیرموظفشرکت ره نگار خاورمیانه پارس
عضو هیئت مدیره98/04/18کارشناسی علوم دامی
نام و نام خانودگیسمتبه نمایندگی از شخص/ حقوقینوع مسئولیتتاریخ آغاز سمتمدرک تحصیلی
خانم کاظمیعضو غیر موظفشرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سیناعضو هیات مدیره99/3/12کارشناسی علوم دامی

This post is also available in: English