هیأت مدیره فعلی شرکت کشت و صنعت خرمدره

علی رضائی رودباری

مدیر عامل

سمت به نمایندگی از شخص/ حقوقی : نائب رئیس شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس
تاریخ آغاز سمت:96/04/04 مدرک تحصیلی : دکترای فیزیولوژی دام

علی مزرعتی

عضو هیئت مدیره

سمت به نمایندگی از شخص/ حقوقی : رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
تاریخ آغاز سمت: 95/11/04 مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

محمدجواد زائری

مدیرمالی

تاریخ آغاز سمت:1400/11/10 مدرک تحصیلی : فوق لیسانس حسابداری

محمد ادب

عضو هیئت مدیره

سمت به نمایندگی از شخص/ حقوقی : غیرموظف شرکت ره نگار خاورمیانه پارس
تاریخ آغاز سمت:98/04/18 مدرک تحصیلی :کارشناسی علوم دامی

عبدالله رضا قلی وند لاهرود

عضو هیئت مدیره

تاریخ آغاز سمت:1400/12/28 مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی کشاورزی اصلاح نژاد