جهت جذب و استخدام نیروی کارگری توانید از طریق همین لینک اقدام نمایید.

https://agri-khoramdareh.porsline.ir/s/drSyvDS