گزارشات دامداری شرکت کشت و صنعت خرمدره

گزارش 10 ساله تولید شیر شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

گزارش 10 ساله رکورد تولید شیر به ازای هر گاو شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

گزارش 8 ساله تعداد دام مولد شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره