گزارشات دامداری شرکت کشت و صنعت خرمدره

گزارش 10 ساله تولید شیر شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

  • تن
  • تن

گزارش 10 ساله رکورد تولید شیر به ازای هر گاو شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

  • کیلوگرم
  • کیلوگرم

گزارش 8 ساله تعداد دام مولد شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

  • راس
  • راس