گزارشات مالی شرکت کشت و صنعت خرمدره

گزارش حسابرسی سال 98 شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

گزارش حسابرسی سال 99 شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

گزارش حسابرسی سال 1400 شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

گزارش فعالیت سال 1400 شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

گزارش تفسیری 12ماهه سال 1400 شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

گزارش تفسیری مدیریت سال 1401 شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال 1401 شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره