گزارش تولیدات زراعی شرکت کشت و صنعت خرمدره

گزارش 7 ساله تولید جو شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

  • تن
  • تن

گزارش 7 ساله تولید گندم شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

  • تن
  • تن

گزارش 7 ساله تولید کلش شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

  • تن
  • تن

گزارش 7 ساله تولید یونجه شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

  • تن
  • تن

گزارش 7 ساله تولید کلزا شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

  • تن
  • تن