گزارش تولیدات کشاورزی شرکت کشت و صنعت خرمدره

گزارش 10 ساله تولید گردو شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

 • تن
 • تن

گزارش 10 ساله تولید سیب شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

 • تن
 • تن

گزارش 10 ساله تولید به شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

 • تن
 • تن

گزارش 10 ساله تولید هلو شلیل شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

 • تن
 • تن

گزارش 10 ساله تولید آلو شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

 • تن
 • تن

گزارش 10 ساله تولید گلابی شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

 • تن
 • تن

گزارش 10 ساله تولید زیتون شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره

 • تن
 • تن